Stypendia

Stypendium Starosty Bytowskiego mogą otrzymać wybitnie uzdolnieni uczniowie publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bytowski oraz publicznych szkół artystycznych znajdujących się na terenie Powiatu, którzy:

  • osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0 a z zachowania ocenę, co najmniej dobrą, za ostatni rok klasyfikacji;
  • wykazali się wybitnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy oraz z przedmiotów szkolnych uzyskali oceny co najmniej dobre i:

– są laureatami wojewódzkich lub krajowych konkursów i olimpiad przedmiotowych lub,
– są laureatami wojewódzkich lub krajowych konkursów artystycznych lub,
– są laureatami wojewódzkich lub krajowych konkursów wiedzy zawodowej.

Wnioski o przyznanie stypendiów do Starosty Bytowskiego składane są przez dyrektorów szkół w terminie do 31 lipca danego roku.

Lokalne programy stypendialne: