Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe

Cele działania:

1. Wspieranie rozwoju bazy placówek oświatowych.

2. Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. Aktywizowanie społeczności lokalnej (szczególnie młodzieży) do działań prospołecznych na rzecz swojego środowiska.

4. Promowanie i rozwijanie nowatorskich metod kształcenia i wychowania.

5. Krzewienie kultury fizycznej.

6. Integracja środowiska nauczycielskiego; Doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacją, wychowaniem i pomaganiem.

7. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

8. Poprawianie społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami, w szczególności – problemem alkoholowym.

9. Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia (w szczególności uzależnieniom i przemocy) oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

10. Szerzenie idei wolontariatu jako sposobu na życie oraz przełamanie negatywnego stereotypu pracy społecznej i pracyna rzecz innych.

11. Rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny.

12. Upowszechnianie wiedzy o regionie, kulturze i sztuce