Lata 1990/2000

W latach szkolnych 1991/92 oraz 1993/94 następują w szkole takie zmiany, jak: powstanie nowego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Zwiększa się do sześciu stopni skala ocen, zostaje opracowany nowy Statut Szkoły – zatwierdzony 1 września 1993 roku przez Kuratorium Oświaty w Słupsku.
W związku z przekroczeniem we wrześniu 1994 roku liczby 1000 uczniów szkole zostaje przyznany etat pedagoga szkolnego, w którym zostaje Elżbieta Lisiecka – Ozymko.
W tym też roku opracowano statut szkoły dla dorosłych. W skład zespołu wchodzi 6 szkół, o łącznej liczbie 40-stu oddziałów. Zatrudnionych jest 107 pracowników, w tym 56 nauczycieli pełnoetatowych.
We wrześniu 2002 do Zespołu Szkół Mechanicznych trafiają absolwenci gimnazjum. Powstają dwa odziały szkoły zawodowej o specjalnościach: ślusarz i mechanik pojazdów samochodowych, Technikum Mechaniczne i Handlowe , Liceum Profilowane o kierunku kreowanie ubiorów i zarządzanie informacją.
W grudniu 2003 r. dzięki staraniom dyrektora ZSM Mieczysława Czarneckiego szkoła otrzymała od Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu wyposażenie do nowoczesnej Sali komputerowej z dwudziestoma nowoczesnymi zestawami komputerowymi.
Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 17 grudnia 2004 roku odwołuje patrona Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Miastku Aleksandra Zawadzkiego ustanowionego na podstawie aktu nadania z 1974 roku.
17 czerwca podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej podjęto uchwałę o zmianie nawy szkoły z Zespołu Szkół Mechanicznych na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Nazwa ta obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.
Z dniem 1 września 2005 zostają utworzone nowe kierunki kształcenia:

  • Technikum ekonomiczne
  • Liceum Ogólnokształcące
  • Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie technik Informatyk