Ceremoniał

I Uroczystości szkolne

1. Ceremoniał szkolny obowiązuje podczas uroczystości szkolnych między innymi podczas:
a) obchodów uroczystości: rocznic i świąt państwowych,
b) uroczystości patriotycznych i religijnych w których bierze udział społeczność Szkoły lub jego delegacja,
c) rocznic i jubileuszy szkolnych
b) uroczystości rozpoczęcia oraz zakończenia roku szkolnego,
e) ślubowania klas I,
f) pożegnania absolwentów,
h) uroczystych akademii szkolnych z innych okazji,
i) uroczystości składania kwiatów w miejscach Pamięci Narodowej,

2. Do uroczystego apelu młodzież szkolna staje w linii kolumn lub w dwuszeregu, w wyznaczonym miejscu.
3. Uroczysty apel rozpoczyna się:
– złożeniem meldunku dyrektorowi szkoły albo osobie prowadzącej apel,
– uroczystym wciągnięciem flagi państwowej na maszt,
– uroczyste wprowadzenie sztandaru w asyście sztandarowej.
4. Uroczysty apel kończy:
– wyprowadzenie sztandaru szkoły,
– opuszczenie lub zdjęcie flagi narodowej.

II Poczet flagowy i poczet sztandarowy

1. W skład pocztu sztandarowego wchodzi chorąży i dwóch asystujących, w skład pocztu flagowego wchodzą flagowy i dwóch asystujących.
2. Uczniowie do pocztu sztandarowego i flagowego są typowani przez Samorząd Uczniowski spośród uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu.
3. Powołuje się drugi skład rezerwowy pocztów, który może zastąpić stałą obsadę pocztu w razie ich nieobecności.
4. Obsadę pocztów sztandarowego i flagowego powołuje się na dany rok szkolny decyzją Rady Pedagogicznej.
5. Obsada pocztów sztandarowego i flagowego występuje w stroju galowym z biało – czerwoną szarfą, przewieszoną przez prawe ramię, zwróconą kolorem białym w stronę kołnierza, spiętą na lewym biodrze. Poczty występują w białych rękawiczkach.

III Postępowanie z flagą państwową.

1. Flagę państwową podnosi się podczas uroczystości szkolnych i państwowych.
2. Do podnoszenia flagi państwowej na maszt wyznacza się poczet flagowy w składzie: flagowy, dwóch asystujących.
3. Flagowy i asystujący noszą szarfę biało – czerwoną, przewieszoną przez prawe ramię, zwróconą kolorem białym w kierunku kołnierza, spięta na lewym biodrze. Poczet występuje w białych, jednolitych rękawiczkach i w uroczystym stroju.
4. Podnoszenie flagi państwowej.
a) Prowadzący uroczystości podaje komendy „Szkoła – BACZNOŚĆ” „Poczet flagowy, do podniesienia flagi państwowej – MASZEROWAĆ”.
b) Poczet występuje i maszeruje w kierunku masztu.
c) Flagowy, po dojściu do masztu, trzyma flagę, a jeden asystujący przymocowuje ją do linki.
d) Prowadzący uroczystość podaje polecenie „Do hymnu państwowego”.
(Wciąganie flagi państwowej powinno trwać do momentu zakończenia hymnu narodowego).
e) Prowadzący uroczystość wydaje komendę „Poczet flagowy ODMASZEROWAĆ, Szkoła – SPOCZNIJ”.
5. Opuszczenie flagi.
a) Opuszczenie i zdjęcie flagi państwowej odbywa się po zakończeniu uroczystości.
b) Opuszczenie flagi odbywa się w asyście pocztu flagowego.
c) Prowadzący apel wydaje polecenie: „Szkoła -BACZNOŚĆ! Poczet flagowy do opuszczenia flagi państwowej, MASZEROWAĆ!”.
d) Poczet maszeruje do masztu, flagowy opuszcza flagę.
e) Asystujący składa flagę i układa na rękach flagowego.
f) Po złożeniu flagi prowadzący uroczystość podaje komendę „Poczet flagowy – WSTĄP”, a po zajęciu miejsca przez poczet komendę „Szkoła – SPOCZNIJ”.

IV Sztandar szkoły

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miastku posiada własny sztandar, poświęcony w dniu 04.09.2006 r.
2. Sztandar jest symbolem tradycji polskiej szkoły, miłości do Ojczyzny i idei zawartych w Statucie Szkoły.
3. Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele otaczają sztandar szacunkiem, oddając mu należne honory.
4. W przypadku żałoby narodowej lub na wniosek Dyrektora szkoły, na drzewcu sztandaru przypina się od strony godła państwowego kokardę z czarnej wstążki.

V Postępowanie ze sztandarem Szkoły

1. Wprowadzenie sztandaru
a) Prowadzący uroczystość szkolną wydaje polecenie „Szkoła – BACZNOŚĆ, poczet sztandarowy, sztandar szkoły – WPROWADZIĆ”,
b) Sztandar wprowadzany jest w postawie „Na ramię”,
c) po zajęciu wyznaczonego miejsca przez poczet sztandarowy prowadzący uroczystość podaje komendę „szkoła – SPOCZNIJ”.
2. Odprowadzanie sztandaru Szkoły.
a) Przed zakończeniem uroczystości prowadzący wydaje komendę „Szkoła – BACZNOŚĆ, poczet sztandarowy, sztandar szkoły – ODPROWADZIĆ”.
b) Poczet sztandarowy odprowadza sztandar do miejsca przechowania.
c) Po opuszczeniu placu miejsca apelu przez poczet prowadzący uroczystość podaje komendę „Szkoła – SPOCZNIJ”.
3. Postępowanie w czasie ślubowania:
a) Prowadzący podaje komendę „Szkoła – BACZNOŚĆ, poczet sztandarowy do ślubowania – WYSTĄP”
b) Poczet zajmuje wyznaczone miejsce, a flagowy wykonuje chwyt do nogi.
c) Prowadzący uroczystość podaje komendę „Uczniowie delegowani do ślubowania – WYSTĄP.
d) Delegowani uczniowie podchodzą do sztandaru szkoły i zajmują wyznaczone miejsca.
e) Prowadzący uroczystość podaje komendę „Do – ŚLUBOWANIA”, poczet sztandarowy opuszcza sztandar jak do salutowania, po czym następuje odczytanie rotę ślubowania.
f) Po zakończeniu ślubowania prowadzący uroczystość wydaje komendy „Delegowani uczniowie – WSTĄP”, „Poczet sztandarowy – WSTĄP”, „Szkoła – SPOCZNIJ”

VI Chwyty sztandarem

1. W postawie zasadniczej sztandarowy trzyma sztandar przy prawej nodze, na wysokości czubka buta, postawiony na ,,stopce” drzewca. Drzewce przytrzymuje prawą ręką na wysokości pasa.
2. Sztandarem wykonuje się następujące chwyty:
A. „Na ramię”,
B. „Prezentuj”,
C. „Do nogi”.
3. Wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni (w stosunku do ramienia).
4. Wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, sztandarowy podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całą jej długość, obejmując dolną część drzewca. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej.
5. Wykonując chwyt „Do nogi” z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, sztandarowy przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. Chwyt „Do nogi” wykonuje się na komendę: „Baczność”.
6. Salutowanie sztandarem w miejscu wykonuje się z położenia „Prezentuj”. Kiedy odbierający honory zbliży się na 5 kroków, sztandarowy robi zwrot w prawo w skos z jednoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód, na odległość stopy, i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej. Sztandarowy pozostaje w tej postawie dotąd, aż odbierający honory znajdzie się w odległości kroku za sztandarem, wtedy bez komendy przenosi sztandar do położenia „Prezentuj”.

VII Ślubowanie

1. Ślubowanie klas I:
Rotę ślubowania odczytuje prowadzący uroczystość, a uczniowie powtarzają słowa.
My, uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Miastku ślubujemy :
– osiągać dobre wyniki w nauce,
– dbać o godność ucznia i dobre imię Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miastku
– darzyć szacunkiem nauczycieli, pracowników szkoły i troszczyć się o dobrą atmosferę nauki i pracy,
– przestrzegać postanowień Statutu Szkoły,
– systematyczną i rzetelną pracą służyć
Ojczyźnie, szkole i rodzinie.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: ,,Tak mi dopomóż Bóg”.

2. Ślubowanie absolwentów:
Rota ślubowania absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miastku My absolwentki i absolwenci
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miastku, przyrzekamy uroczyście na sztandar tej szkoły wyniesioną wiedzę pogłębiać i wykorzystać w życiu codziennym oraz pracy zawodowej
-PRZYRZEKAMY
pracować sumiennie, nie splamić honoru i dobrego imienia szkoły
-PRZYRZEKAMY
swą właściwą postawą, uczciwą pracą i społecznym, zaangażowaniem przyczyniać się zawsze do rozwoju Ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej
-PRZYRZEKAMY,

Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: ,,Tak mi dopomóż Bóg”.