Menu

Projekt unijny "Kompetentni na Starcie"

FILM ZSOIT MIASTKO


Profil Absolwenta


Sejm Dzieci i Młodzieży


E-KRONIKA SZKOŁY 


 


 

 


Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe


Projekty unijne w szkole


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

  2013-08-26 09:11:48  ZSOiT w Miastku      

Kalendarz roku szkolnego 2017/ 2018

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

zajęć dydaktycRozpoczęcie zno-wychowawczych 

4 września 2017 r.

(podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.  zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Spotkanie z rodzicami

5 września 2017 r.

klasy  I- godz.1600;

klasy II,III,IV-godz. 1630

Rada pedagogiczna

 12, i 19  września 2017 r.

Rada pedagogiczna /praca w zespołach/

3 października 2017 r.

 

Dzień Edukacji Narodowej i jubileusz 70-lecia szkoły

12-13 października 2017

Spotkanie z rodzicami i Dzień Otwarty Szkoły

24 października 2017

 

Rada pedagogiczna

     listopad  2017

Wystawienie propozycji  ocen z poszczególnych przedmiotów

 za I semestr  w klasach maturalnych

Do 1 grudnia  2017 r.

 

 

Dzień Otwarty Szkoły ( oraz informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacji za I semestr w klasach maturalnych)

5 grudnia 2017 r.

Wystawienie ocen za I semestr w klasach maturalnych

do  15 grudnia 2017 r.

Rada  pedagogiczna  klasyfikacyjna za I semestr dla klas maturalnych

19 grudnia 2017 r.

Próbne egzaminy maturalne i potwierdzające kwalifikacje zawodowe

18-22 Grudnia 2017

Koniec I semestru dla uczniów klas maturalnych

 22 grudnia 2017 r.

 

Wystawienie propozycji  ocen z poszczególnych przedmiotów

 za I semestr  we wszystkich klasach promocyjnych

do 22 grudnia 2017 r.

  

Zimowa przerwa świąteczna 

 

23-31 grudnia 2017 r.

 (podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.  zm.) 

Spotkanie z rodzicami  - informacja o wynikach klasyfikacji za I semestr  w klasach maturalnych i propozycjach ocen semestralnych w klasach I, II,III technikum  i  I, II LO                

   9 stycznia 2018r.

Wystawienie ocen za I semestr w klasach promocyjnych

 

Do 12 stycznia 2018r.

Rada  pedagogiczna  klasyfikacyjna za I semestr (dot. klas I-III technikum i ZSZ oraz I i II liceum )

 

  16 stycznia 2018r.

Koniec I semestru w klasach  I-III technikum oraz I i II liceum )

   19 stycznia 2018 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie /nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie/

technik pojazdów samochodowych -M.18, M.42

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej-B.21, B.22

technik informatyk – E.14

wg  harmonogramu (styczeń-luty 2018 r.)

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl) (podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.)

Ferie zimowe

29 stycznia-11 lutego 2018 r.   podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Rada pedagogiczna

 

      marzec 2018 r.

Próbne egzaminy maturalne i potwierdzające kwalifikacje zawodowe

19-23 marca 2018

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca-3 kwietnia 2018 r.

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Wystawienie propozycji  ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów dla uczniów klas maturalnych

 6 kwietnia   2018 r.

Dzień Otwarty Szkoły

10 kwietnia   2018 r.

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych

do 20 kwietnia 2018 r.

Rada  pedagogiczna  klasyfikacyjna dla uczniów klas maturalnych

 24  kwietnia 2018 r. 

 

Zakończenie zajęć w klasach

programowo najwyższych w technikum i liceum

  

27 kwietnia 2018 r.

(podstawa prawna:  § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i  Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku s8kolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,  z późn. zm.)

Egzamin maturalny w części pisemnej   i ustnej 

 

Od 4 maja 2018 r. ustaliła CKE (wg harmonogramu)podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.)

 Dzień Otwarty Szkoły

5 czerwca 2018 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie                   /nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie/

-technik informatyk –E.12, E.13

-technik pojazdów samochodowych- M.12

- technik organizacji reklamy A.26

-mechanik pojazdów samochodowych-M.18

(wg harmonogramu)

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl) (podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.)

Wystawienie propozycji  ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów dla uczniów klas promocyjnych

do 5 czerwca  2018 r.

Wystawienie ocen rocznych w klasach promocyjnych

15 czerwca 2018r.

 

Rada  pedagogiczna  klasyfikacyjna

 

19 czerwca 2017 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

 

 22 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie

organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie letnie 

 

 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt  4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji  roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2017/2018

     czerwiec 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  -

 / po konsultacjach Dyrektora z Radą Rodziców

 i Samorządem Uczniowskim /

 12   października 2017/jubileusz szkoły /

 13 października2017 - DEN

W styczniu 2018 r.- dzień ,,studniówki” –wszyscy maturzyści oraz po 2 dni w klasach  technikum przeznaczone na egzaminy zawodowe

2, 4, 7, 8 maja 2018 r. –egzaminy maturalne

1 czerwca 2018

 


Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko tel.: 59 857 26 49, e-mail: sekretariat@zsoitmiastko.pl
PHP & designe Marcin Woszczak