Strona główna » Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018

(podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.  zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych – godz.1700;     4 września 2018 r.
Spotkanie z rodzicami uczniów klas:

·         IV technikum, III LO -godzina 1600

·         II,III technikum i II LO – godzina 1630

11 września 2018
Rada pedagogiczna  11  września 2018
Dzień Edukacji Narodowej i DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 12 października 2018
Rada pedagogiczna 23 października 2018
Spotkanie z rodzicami i Dzień Otwarty Szkoły 23 października 2018

 

Rada pedagogiczna szkoleniowa listopad 2018
Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 16 listopada 2018
Wystawienie propozycji  ocen z poszczególnych przedmiotów

za I semestr  w klasach maturalnych

Do 3 grudnia 2018
Dzień Otwarty Szkoły ( oraz informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacji za I semestr w klasach maturalnych) 4 grudnia 2018
Wystawienie ocen za I semestr w klasach maturalnych do  14 grudnia 2018
Rada  pedagogiczna  klasyfikacyjna za I semestr dla klas maturalnych 18 grudnia 2018
Próbne egzaminy maturalne 18-21 grudnia 2018
Koniec I semestru dla uczniów klas maturalnych  21 grudnia 2018

 

Wystawienie propozycji  ocen z poszczególnych przedmiotów

za I semestr  we wszystkich klasach promocyjnych

do 21 grudnia 2018
 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2018 r.                                      Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432    z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Spotkanie z rodzicami  – informacja o ocenach  śródrocznych za I semestr            w klasach maturalnych i propozycjach ocen semestralnych                                      w klasach I, II,III technikum  oraz  I, II  liceum    8 stycznia 2019
Wystawienie ocen za I semestr w klasach promocyjnych

 

Do 11 stycznia 2019
Rada  pedagogiczna  podsumowująca wyniki nauczania  za I semestr                (dot. klas I-III technikum oraz I i II liceum )   15 stycznia 2019
Koniec I semestru w klasach  I-III technikum oraz I i II liceum ) 18 stycznia 2019
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie /

technik pojazdów samochodowych –M.18, M.42

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej-B.21, B.22

technik informatyk – E.14

technik organizacji reklamy-A.27

wg  harmonogramu (styczeń-luty 2019 r.)

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

Ferie zimowe 11-24 lutego 2019                                     podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ME N z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Rada pedagogiczna

 

marzec  2019
Rekolekcje wielkopostne marzec lub kwiecień
Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).:

Wystawienie propozycji  ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów dla uczniów klas maturalnych  5 kwietnia  2019
Dzień Otwarty Szkoły 9 kwietnia   2019
Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych do 12 kwietnia 2019
Rada  pedagogiczna  klasyfikacyjna dla uczniów klas maturalnych  17  kwietnia 2019

 

Zakończenie zajęć w klasach

programowo najwyższych w technikum i liceum

26 kwietnia 2019                                        
Egzamin maturalny w części pisemnej   i ustnej

 

Od 6 maja 2019                          harmonogram ustali Dyrektor CKE
Dzień Otwarty Szkoły 4 czerwca 2019
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie                                                 -technik informatyk –E.12, E.13

-technik pojazdów samochodowych- M.12

(wg harmonogramu)

Ustali dyrektor  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej   

Wystawienie propozycji  ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów dla uczniów klas promocyjnych do 30 maja 2019
Wystawienie ocen rocznych w klasach promocyjnych 13 czerwca 2019

 

Rada  pedagogiczna  klasyfikacyjna

 

17 czerwca 2019
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

21 czerwca 2019

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ferie letnie

 

22 czerwca – 31 sierpnia 2019
Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2017/2018 czerwiec 2018 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  –

/ po konsultacjach Dyrektora z Radą Rodziców

i Samorządem Uczniowskim /

 2 listopada 2018

2 maja 2019

6, 7, 8 maja 2019 –egzaminy maturalne

 

 

 

 

RODO

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS