Strona główna » Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/ 2020 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019

(podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.  zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych – godz.1700;   3 września 2019 r.

 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas:

·         IV technikum, III LO -godzina 1600

·         II,III technikum i II LO – godzina 1630

·         Spotkanie ,,trójek klasowych” i wybory Prezydium Rady Rodziców

10 września 2019
Rada pedagogiczna  10  września 2019
Dzień Edukacji Narodowej i DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 11 i 14 października 2019
Rada pedagogiczna  październik 2019
Spotkanie z rodzicami i Dzień Otwarty Szkoły 22 października 2019

 

Rada pedagogiczna szkoleniowa listopad 2019
Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie listopad 2019
Wystawienie propozycji  ocen z poszczególnych przedmiotów

za I semestr  w klasach maturalnych

Do 2 grudnia  2019
Wystawienie ocen za I semestr w klasach maturalnych do  16 grudnia 2019

 

Wystawienie propozycji  ocen z poszczególnych przedmiotów

za I semestr  we wszystkich klasach promocyjnych

do 16 grudnia 2019
Dzień Otwarty Szkoły 17 grudnia  2019
Rada  pedagogiczna  klasyfikacyjna za I semestr dla klas maturalnych 19 grudnia 2019
Próbne egzaminy maturalne

 

17-20 grudnia 2019
Koniec I semestru dla uczniów klas maturalnych  20 grudnia 2019

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2019 r.                                     
Wystawienie ocen za I semestr w klasach promocyjnych

 

 

Do 7 stycznia 2020
Rada  pedagogiczna  podsumowująca wyniki nauczania  za I semestr  (dot. klas I-III technikum oraz I i II liceum )

 

  10 stycznia 2020
Koniec I semestru w klasach  I-III technikum oraz I i II liceum 17 stycznia 2020
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  w klasach 4 technikum:

technik pojazdów samochodowych – M.42

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej- B.22

technik informatyk – E.14

technik organizacji reklamy-A.27

wg  harmonogramu (styczeń-luty 2020 r.)

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

Ferie zimowe 13-26 stycznia 2020 r.
Rada pedagogiczna

 

marzec  2020
Dzień Otwarty Szkoły

 

marzec 2020
Rada pedagogiczna

 

kwiecień 2020
Rekolekcje wielkopostne marzec lub kwiecień
Wiosenna przerwa świąteczna 9-14 kwietnia 2020
Wystawienie propozycji  ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów dla uczniów klas maturalnych  6 kwietnia  2020
Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych do 20 kwietnia 2020
Rada  pedagogiczna  klasyfikacyjna dla uczniów klas maturalnych  23  kwietnia 2020

 

Zakończenie zajęć w klasach

programowo najwyższych w technikum i liceum

24 kwietnia 2020                              
Egzamin maturalny w części pisemnej   i ustnej

 

Od 4 maja 2020 /harmonogram ustali Dyrektor CKE/
Dzień Otwarty Szkoły Maj 2020
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  w klasach 3 technikum:                                              

-technik informatyk –EE.08

-technik pojazdów samochodowych- MG.18                                       -technik organizacji reklamy  – AU.29                                                        – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej-BD.17

(wg harmonogramu)

Ustali dyrektor  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej   

Wystawienie propozycji  ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów dla uczniów klas promocyjnych do 8 czerwca 2020
Spotkanie wychowawców z rodzicami –informacja o przewidywanych ocenach rocznych 9 czerwca 2020
Wystawienie ocen rocznych w klasach promocyjnych 22 czerwca 2020
Rada  pedagogiczna  klasyfikacyjna 24 czerwca 2020
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

26 czerwca 2020

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020
Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2019/2020 czerwiec 2020 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  –

/ po konsultacjach Dyrektora z Radą Rodziców

i Samorządem Uczniowskim /

2,3  stycznia 2020

4,5,6 maja 2020 –egzaminy maturalne

12 czerwca 2020

Dzień studniówki-dla uczniów klas maturalnych

Dzień egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w klasach 3 i 4 technikum

 

PRAKTYKI ZAWODOWE ZAGRANICZNE

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

RADA RODZICÓW

TURNIEJ PLISZKI

RODO

Ranking szkół

POLSKA NIEPODLEGŁA

Facebook

Migawka z ZSOiT Miastko

W3.CSS